Privacy Statement

Rovict is lid van de VDOD en deelnemer aan het Privacy Convenant Onderwijs. Rovict hanteert in de relatie met haar klanten het branchemodel Privacy Bijsluiter en het Branchemodel Beveiligingsbijlage.

Website

Rovict BV respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): Rovict.nl;
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Rovict BV, gevestigd te Brinkweg 77-5, 3764 AB, kvk-nummer: 3014 4367.
 3. Contactpersoon Privacy aangelegenheden: Dhr E.J. Heuseveldt

 

Artikel 2 – De website

 

De website is bedoeld als informatiemedium voor onze klanten en geïnteresseerden. Daarnaast wordt de website gebruikt voor het inschrijven van cursussen en meer in het algemeen ter ondersteuning van de service die wij geven aan onze bestaande klanten.

 

Artikel 3 – De aard en doeleinden van verwerking

 

Wij verwerken uw data voor het verstrekken van informatie aan u en voor de beantwoording van de door u gestelde vragen. Het gaat hierbij met name om het belang van het verlenen van een goede service aan onze bestaande en potentiele klanten.

 

Artikel 4 – De grondslag voor verwerking

 

De grondslag van de verwerking van uw gegevens wordt gevormd door uw toestemming om uw gegevens te mogen gebruiken voor informatiedoeleinden of voor support doeleinden. Wij zullen de gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen zonder uw toestemming.

 

Artikel 5 – De categorieën persoonsgegevens

 

Voor de informatievoorziening en voor het beantwoorden van een hulpvraag maken wij gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 

 • Naam
 • Email adres
 • Brinnummer van de school (voor zover het aangesloten scholen betreft)

 

Artikel 6 – Categorie betrokkenen van wie de persoonsgegevens zijn

 

De categorie betrokkenen zijn:

 • Werknemers en vertegenwoordigers van klanten van Rovict, Scol, BSM en Klimaatschaal
 • Direct geïnteresseerden, niet zijnde klanten.
 • Algemeen geïnteresseerden die zich via andere kanalen hebben opgegeven om de ontwikkelingen binnen het onderwijs te volgen.

 

Artikel 7 – Categorie ontvangers van gegevens

 

De mensen die betrokken zijn bij de verwerking van uw gegevens zijn:

 • Marketingmanager
 • Cursusleiders (in voorkomend geval)

 

Deze mensen vallen direct onder leiding van Rovict en zijn allen in Nederland werkzaam.

Artikel 8 – Het gebruik van verwerkers

 

Rovict gebruikt de volgende verwerkers bij het verwerken van bovengenoemde gegevens;

 • Mailchimp; Voor het verzorgen van mailingen. https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/
 • SW Studio te Duiven, voor het beheer en tooling van de website. Met hen is een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Artikel  9 – Bewaartermijnen

 

De gegevens van klanten en hun werknemers worden bewaard zolang zij klant zijn en worden daarna verwijderd tenzij de belastingwetgeving zich hiertegen verzet. In dat geval zullen de gegevens maximaal 7 jaar bewaard blijven.

 

De gegevens van geadresseerden van mailingen worden na elke mailing verwijderd tenzij met toestemming van deze persoon de gegevens worden opgeslagen voor verder informatie en service conform het hierboven bepaalde.

 

 Artikel 10-Algemene beveiligingsmaatregelen

 

Rovict heeft de volgende passende maatregelen genomen ter beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich houdt, zowel als verwerkersverantwoordelijke als verwerker

 • Toegang tot data. Authorisatiebeleid: Personeel heeft toegang tot de data die zij nodig hebben, gebaseerd op functieprofielen. Deze profielen zijn gedefinieerd in het personeelsreglement;
 • Maatregelen tegen onopzettelijk of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging.
 • Security scans voor wat betreft technische aspecten van het systeem als ook de organisatie van het beheer.
 • Datalekken – Melding wordt gedaan binnen 24 uur per e-mail aan de verwerkersverantwoordelijke en, waar nodig, via de website. Daar waar Rovict zelfs verwerkersverantwoordelijke is, maakt zij direct melding bij de Authoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 11 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@rovict.nl.

 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 12 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

 

 1. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

 

 1. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te

raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internettelefoontvenpost/cookies#faq 

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact

 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@rovict.nl.