De Bascule werkt met SCOL

De Bascule werkt met de SCOL

Michelle Berends, intern begeleider, en Jacqueline Grupstra, locatiedirecteur, werken op de Bascule, de openbare basisschool in Nieuw-Amsterdam. Samen met  de voorschoolse- en naschoolse opvang, de dagopvang en de voorschool vormt De Bascule een Kindcentrum.

Compleet beeld

‘Sinds 2008 werken we in de groepen 3 t/m 8 met de Sociale Competentie Observatielijst (SCOL) . Hiermee krijgen we een goed zicht op de ontwikkeling van  de sociale competentie, het welbevinden en de sociale veiligheid van onze kinderen. Wij vinden het als school namelijk ontzettend belangrijk om een zo compleet mogelijk beeld te hebben van onze leerlingen. Dat is ook precies de reden waarom we gestart zijn met de SCOL en de LeerlingSCOL’.

Schoolbreed – in de breedte en de diepte

‘Starten met de SCOL vonden we overigens eenvoudig en vroeg niet veel voorbereiding. Onze leerlingen van de bovenbouw vullen, uiteraard individueel, ook de LeerlingSCOL in. Een leerling kan immers een andere kijk op of gevoel hebben bij zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling dan de leerkracht. We vinden het belangrijk dat ze daar dan over in gesprek gaan.
Heel belangrijk vinden we ook de mogelijkheid in de Monitor Sociale Veiligheid, een onderdeel van de LeerlingSCOL, dat de leerling kan aangeven of hij/zij verder zou willen praten over veiligheid. Alleen de vertrouwenspersoon ziet dit verzoek. Wanneer zo’n gesprek heeft plaatsgevonden, maken we een plan om de leerling verder te helpen’.

Observaties afstemmen

‘De SCOL-vragen zijn gebaseerd op je observatie, en die is per definitie subjectief. Dat maakt dat de scores soms uiteen kunnen lopen bij verschillende leerkrachten. Die verschillende kijk is juist goed, want we hebben het erover, waarmee het beeld van de leerling alleen maar genuanceerder wordt. Voor we van start zijn gegaan met de SCOL, hebben we teambreed de SCOL-vragen besproken. Het is namelijk zinvol om met elkaar vast te stellen waaraan je bepaald gedrag ziet en wanneer je iets positief of negatief beoordeelt. Dit was heel verrijkend (en leuk!) om met elkaar te doen’.

Analyse en compleet beeld

‘Na de afname analyseren onze leerkrachten de resultaten. De leerkracht kan uit de analyse halen wat de specifieke onderwijsbehoeften zijn. Dit zowel op groeps- als leerlingniveau. Indien nodig, maken we een plan van aanpak of handelingsplan. Daarnaast bespreken en analyseren de directeur en de ib’er de SCOL-overzichten, zowel op school- groeps- als leerlingniveau, Dit alles levert een compleet beeld op, waarmee we ook voor ouders de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind zichtbaar hebben gemaakt’.

Michelle Berends (intern begeleider)

Jacqueline Grupstra (locatiedirecteur)